Experiments SPACE MACHINES (ชุดการทดลองยานอวกาศ)
12,910.00 บาท
  • หมวดหมู่ : PD
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #7337-PD
ติดต่อสอบถาม

       เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสง พลังงานไฟฟ้า และพลังงานกล ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เช่น  แผงโซล่าเซล  3  โวลต์ มอเตอร์ เกียร์ บล็อก และชิ้นส่วนอื่นๆ จำนวน 284 ชิ้น ชิ้นส่วนเหล่านี้ใช้ประกอบเป็นแบบจำลองสัตว์ต่างๆและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ เพื่อติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เก็บไว้ในแบตเตอรี่และนำไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน