ตัวต่อวิศวกรน้อย เครื่องบิน (PLANES)
3,250.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Junior Engineer
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #7264
ติดต่อสอบถาม

เป็นอุปกรณ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานด้านโครงสร้าง ทางวิศวกร การคิดคำนวณ รูปทรงทางเรขาคณิต วิทยาศาสตร์ ตามลักษณะของการบูรณาการ และเสริมสร้างพัฒนาการ สำคัญทั้ง 5 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจนอกจากนี้ยัง ฝึกทักษะด้านการจดจำ สี ขนาด และประสาทสัมพันธ์ ระหว่างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก และสายตา ฝึกสมาธิในการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ